Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

 

ARTIKEL I

A. DE STAAT VAN HET VOERTUIG BIJ OVERHANDIGING

Bij de aanvang van de overeenkomst wordt de staat van het voertuig, zowel interieur als exterieur, door de huurder en een medewerker van 1ServiceCar vastgesteld. Het voertuig is schoon en met volle bezinetank geleverd en dient wederom zo ingeleverd te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting worden de schoonmaak- en brandstofkosten in rekening gebracht. De huurder verklaart verder dat, op het moment van het in ontvangst nemen van het voertuig, de kilometerstand correct is en de kilometerteller in perfecte staat verkeert. Indien de kilometerteller wordt uitgeschakeld of als de kilometerteller niet het werkelijk gereden aantal kilometers aangeeft, verbindt de huurder zich om 1ServiceCar een bedrag te betalen dat overeenkomt met 200km per dag.

B. INLEVEREN VAN HET VOERTUIG

 1. De huurder stemt ermee in om het voertuig, afgezien van de normale slijtage, in dezelfde staat bij 1ServiceCar in te leveren als waarin hij het heeft gehuurd met alle bij de auto verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), (kenteken)papieren, overige documenten en de sleutels, op de locatie en op de datum en tijd als in deze huurovereenkomst staat vermeld of op verzoek van 1ServiceCar op een datum vóór de aangegeven datum. Het niet retourneren op de geplande datum kan worden beschouwd als verduistering waardoor de huurder aan gerechtelijke procedures kan worden blootgesteld.
 2. De huurder erkent dat de vijf banden bij levering in goede staat verkeren en dat de slijtage normaal is. In geval van beschadiging van een van deze banden, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich om deze onmiddellijk door een andere band van dezelfde afmetingen en van hetzelfde merk te vervangen.
 3. Zoals bij de aflevering van het voertuig, zal ook bij de inlevering van het voertuig samen met de huurder de staat van het voertuig worden opgesteld. Dit geldt voor zowel het interieur als het exterieur van het voertuig. Tevens zal worden gecontroleerd worden of de autopapieren en het kentekenbewijs, de veiligheidsuitrusting en het reservewiel en/of de reparatieset aanwezig zijn.
 4. Als de huurder de overeenkomst niet verlengd en de huurder is meer dan 30 minuten te laat met het afleveren van het voertuig zal een extra vergoeding, gelijk aan de huurprijs per dag van het betrokken voertuig, in rekening worden gebracht per periode van 24 uur dat de huurder te laat is. Indien de huurder het voertuig niet binnen de 24 uur na het einde van de overeenkomst heeft afgeleverd, zullen wij dit bovendien beschouwen als ontvreemding en houden wij ons het recht voor om in dat verband een klacht bij de bevoegde politiediensten neer te leggen.

C. DE MECHANISCHE STAAT VAN DE HUURAUTO

De huurder bevestigt dat het voertuig in goede staat verkeert en dat de huurder de brandstof, die tijdens de huurperiode is verbruikt, moet betalen. Reparaties als gevolg van een abnormaal defect of een nalatigheid van de kant van de huurder (controleren van waterpeil, olie, versnellingsbak etc.) zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.

Reparaties, die het gevolg zijn van een normaal defect, vallen onder de verantwoordelijkheid van 1ServiceCar en worden in ieder geval betaald op basis van een factuur, die gedetailleerd is en die vergezeld gaat van de vervangen defecte onderdelen. Verhuurder is tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de huurovereenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen. 1SerciceCar zal noch bij de levering van het voertuig, noch bij annulering van de huur of noodzakelijke reparaties tijdens de huurperiode aanspraak kunnen maken op een te late betaling.

ARTIKEL II: AUTOHUUR - BORG

Het huurbedrag en de borg moeten vooraf worden betaald. De borg kan niet zonder toestemming van 1ServiceCar worden gebruikt voor verlenging. In het geval dat 1ServiceCar de huurder toestemming voor verlenging geeft, gaat de huurder ermee akkoord om het bedrag van de extra huurperiode 48 uur voor het verstrijken van de huidige huurovereenkomst over te maken.

De huurder verbindt zich ertoe en zal zich niet verzetten tegen de betaling van de borgsom of de garantie, die is achtergelaten, als deze borg regelt:

- Ongerechtvaardigde schade

- Verlies van papieren

- Geld of andere kosten afhankelijk van het geval, op voorwaarde dat 1ServiceCar de nodige bewijsstukken levert.

ARTIKEL III: VERKEERSBOETES EN OVERTREDINGEN

De huurder dient zorgvuldig met het voertuig om te gaan. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van de overtreding van de wegenverkeerswet en overige wetgeving met het voertuig, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.

ARTIKEL IV: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De huurder mag het voertuig niet gebruiken of toestaan dat het wordt gebruikt:

 1. Voor direct of indirect vervoer van goederen of personen tegen betaling.
 2. Voor een met de wet strijdig doel resulterende in beslagname van het voertuig door de autoriteiten en de daaruit resulterende waardedaling van het voertuig op straffe van het betalen aan 1ServiceCar van de prijs van het voertuig plus een vergoeding van 20.000.00dh, evenals alle kosten die 1ServiceCar heeft gemaakt in geval van gerechtelijke procedures.
 3. Voor het aanduwen of op sleeptouw nemen van enig voertuig, trailer of ander object (zonder onze uitdrukkelijke toestemming).
 4. Voor rijlessen of voor het deelnemen aan autoraces, rally's of andere puzzelritten.
 5. Door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beinvloeden.
 6. Bovendien mag het voertuig alleen worden bestuurd door de aangewezen personen in dit contract, na voorafgaande toestemming van 1ServiceCar en op voorwaarde dat de genoemde personen ten minste 25 jaar oud zijn en ten minste één jaar in het bezit zijn van een wettelijk rijbewijs.

ARTIKEL V: VERZEKERING

1. Ik bevestig de Algemene Voorwaarden van de Autoverzekering van 1ServiceCar te hebben gelezen en ik ga ermee akkoord om aan 1ServiceCar de kosten te betalen voor het herstellen van de schade van een aanrijding of andere schade veroorzaakt aan het voertuig onder mijn verantwoordelijkheid en gedurende de looptijd van dit contract. Deze verantwoordelijkheid zal

A – zijn beperkt tot het maximumbedrag, dat staat vermeld als het huidige tarief in de brochures van 1ServiceCar.

B – worden afgewezen als ik ermee akkoord ga om vooraf de vergoeding te betalen, die voorzien is in geval van afstand door 1ServiceCar van genoemde schade. Aanvaarding door het plaatsen van mijn initialen in het daarvoor bestemde vakje op deze overeenkomst en het plaatsen van mijn initialen bij de uitdrukking "Ik aanvaard" in het daarvoor bestemde vakje op deze overeenkomst, zal ik van de garantie in overeenstemming met de relevante bepalingen die zijn vermeld in de brochures van 1ServiceCar en het geldende tarief kunnen profiteren.


Onder deze garantie vallen niet de autoradio, mobiele telefoons, accessoires, de normale slijtage van banden, schade aan delen onder het voertuig en alle kleding of voorwerpen waarvoor de klant zelf verzekerd is.
De klant kan zijn deelname aan een aanvullende verzekering in geval van een ongeval vrijgeven, deze aanvullingen op de verzekering omvatten niet de repatriëring van het voertuig noch de kosten van immobilisatie, die geschat worden op 50% van de prijs van het huren per dag (maximaal 30 dagen).

Opmerking:

De huurder vrijwaart 1ServiceCar van elke aansprakelijkheid uit hoofde van verlies, schade van eigendom vervoerd met opgeslagen of achtergelaten in of op het voertuig, hetzij voor, gedurende of na de huurperiode danwel het moment waarop het voertuig bij de verhuurder terugkomt. De huurder verklaart voorts de verhuren te vrijwaren van alle aanspraken gebasseerd op of voortvloeiende uit een dergelijk verlies of schade.


ARTIKEL VI: IN HET GEVAL VAN EEN ONGELUK

Hierbij geeft de huurder toestemming aan de genoemde politie en verbind de huurder zich ertoe om de voorwaarden na te leven. De huurder verbind zich bovendien ertoe, op straffe van verlies van het voordeel van de verzekering, om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de belangen van 1ServiceCar en haar verzekeringsmaatschappij te beschermen in geval van een ongeval tijdens de duur van dit contract en in het bijzonder:

 1. De namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen schriftelijk te verzamelen.
 2. De huurder zal zijn eigen verantwoordelijkheid of schuld niet erkennen, noch een compromis met derden sluiten.
 3. Het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren.
 4. Telefonisch een gedetailleerd verslag te geven aan de dichtstbijzijnde locatie van 1ServiceCar.
 5. Onmiddellijk de politie te waarschuwen indien de fout van een derde moet worden vastgesteld of indien er gewonden zijn.
 6. 1ServiceCar op de hoogte stellen van de plaats en de tijd van het ongeval.
 7. Schriftelijk de verliezen aan te geven in de vijf volgende dagen (24 uur voor de vlucht) met de verklaring van de politie, met vermelding van de namen en de adressen van de partijen in kwestie en getuigen.
 8. Aan 1serviceCar in geval van een ongeval een franchise te betalen van:

CATEGORIEËN

A 10.000Dh                           B 12.000Dh                           C 14.000Dh

D/E 17.000Dh                       F 19.000Dh                            Aff 21.000Dh

Safari 23.00Dh                      Prestige 25.000Dh               Limousine 50.000Dh

De franchise van de aftrekbare verzekering treedt volledig in werking na de vaststelling van een verklaring in geval van een ongeval.

ARTIKEL VII

 1. Ik zal onder geen enkele omstandigheid het voertuig, dit contract, de uitrusting of het gereedschap ervan overdragen, verkopen, in onderpand geven of op een voor 1ServiceCar nadelige manier behandelen.
 2. Alle wijzigingen in de bepalingen en de voorwaarden van dit contract, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, zijn nietig.
 3. Deze huurovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar het contract werd ondertekend. Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van dit contract geven de partijen de exclusieve bevoegdheid aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van 1ServiceCar.

ARTIKEL VII: OVERTREDING OF VERKEERSREGELS

 1. Voor ingezetenen is het verplicht om de voorafgaande verklaring van autohuur zonder bestuurder in te vullen en te ondertekenen; dit document wordt als bijlage bij het contract gevoegd.
 2. Voor niet-ingezetenen: hierbij geef ik toestemming en ga ik ermee akkoord om elke overtreding van de verkeersregels tijdens mijn huurperiode via mijn creditcard te betalen. Het is verplicht om de bijlage bij het huurcontract in te vullen en te ondertekenen. Dit document wordt als bijlage bij het contract gevoegd.